لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 مناطق نفت خيز جنوب 0 چوکاي تالش 0 1400/11/10 14:00
week 25 چوکاي تالش 3 مناطق نفت خيز جنوب 1 1401/03/04 18:00