لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فولاد نوین اهواز 0 ایمان سبز شیراز 0 1400/10/11 14:00
week 21 ایمان سبز شیراز 1 فولاد نوین اهواز 0 1401/02/15 18:00