لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 اترک بجنورد 1 ایمان سبز شیراز 0 1400/10/29 14:00
week 23 ایمان سبز شیراز 1 اترک بجنورد 1 1401/02/27 18:00