لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فولاد نوین اهواز 1 نود اروميه 1 1400/10/17 14:00
week 19 نود اروميه 1 فولاد نوین اهواز 0 1401/01/22 20:30