لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شاهين بندر عامري بوشهر 1 ایمان سبز شیراز 0 1400/09/06 15:00
week 16 ایمان سبز شیراز 0 شاهين بندر عامري بوشهر 1 1400/12/22 14:45