لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 فولاد خوزستان 2 پدیده مشهد 0 1400/10/23 16:00
week 30 پدیده مشهد 0 فولاد خوزستان 0 1401/03/12 18:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 فولاد خوزستان 2 پدیده مشهد 0 1399/11/25 16:00
week 30 پدیده مشهد 0 فولاد خوزستان 0 1400/05/08 21:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پدیده مشهد 0 فولاد خوزستان 1 1398/06/29 19:00
week 19 فولاد خوزستان 2 پدیده مشهد 0 1398/11/16 16:00