لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 مس رفسنجان 1 پرسپولیس تهران 1 1402/10/11 16:30
week 30 پرسپولیس تهران 1 مس رفسنجان 0 1403/03/12 19:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پرسپولیس تهران 1 مس رفسنجان 0 1401/07/21 17:00
week 24 مس رفسنجان 0 پرسپولیس تهران 1 1402/01/11
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 مس رفسنجان 1 پرسپولیس تهران 1 1400/08/28 16:00
week 20 پرسپولیس تهران 3 مس رفسنجان 1 1400/12/09 19:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پرسپولیس تهران 1 مس رفسنجان 0 1399/11/21 17:00
week 24 مس رفسنجان 0 پرسپولیس تهران 1 1400/04/04 19:15