لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 مس رفسنجان 3 فولاد خوزستان 0 1402/08/12 16:15
week 24 فولاد خوزستان 0 مس رفسنجان 1 1403/01/31 18:10
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 فولاد خوزستان 0 مس رفسنجان 0 1401/06/14 21:00
week 20 مس رفسنجان 2 فولاد خوزستان 0 1401/11/24 17:00
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فولاد خوزستان 2 مس رفسنجان 1 1400/08/10 18:00
week 18 مس رفسنجان 1 فولاد خوزستان 1 1400/11/29 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فولاد خوزستان 1 مس رفسنجان 1 1399/10/15 16:50
week 25 مس رفسنجان 2 فولاد خوزستان 1 1400/04/10 20:30