لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 پرسپولیس تهران 1 گل گهر سیرجان 0 1402/07/16 19:15
week 22 گل گهر سیرجان 0 پرسپولیس تهران 1 1403/01/19 19:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 گل گهر سیرجان 0 پرسپولیس تهران 2 1401/10/10 16:00
week 29 پرسپولیس تهران 4 گل گهر سیرجان 0 1402/02/22
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پرسپولیس تهران 1 گل گهر سیرجان 1 1400/08/15 18:00
week 19 گل گهر سیرجان 1 پرسپولیس تهران 1 1400/12/04 17:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 گل گهر سیرجان 0 پرسپولیس تهران 5 1399/12/01 15:40
week 25 پرسپولیس تهران 3 گل گهر سیرجان 1 1400/04/09 19:50
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پرسپولیس تهران 2 گل گهر سیرجان 1 1398/09/19 17:30
week 29 گل گهر سیرجان 3 پرسپولیس تهران 3 1399/05/25 20:45
لیگ 93941
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week گل گهر سیرجان 3 پرسپولیس تهران 4 1393/09/06 13:30