لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پرسپولیس تهران 1 نساجی مازندران 0 1402/10/08 17:30
week 26 نساجی مازندران 1 پرسپولیس تهران 2 1403/02/17 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 پرسپولیس تهران 5 نساجی مازندران 1 1401/10/15 16:00
week 30 نساجی مازندران 0 پرسپولیس تهران 4 1402/02/28
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 پرسپولیس تهران 2 نساجی مازندران 1 1400/08/05 18:00
week 17 نساجی مازندران 1 پرسپولیس تهران 3 1400/11/24 17:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 نساجی مازندران 1 پرسپولیس تهران 1 1399/10/05 15:00
week 20 پرسپولیس تهران 2 نساجی مازندران 0 1400/01/19 18:50
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پرسپولیس تهران 1 نساجی مازندران 0 1398/10/06 16:30
week 27 نساجی مازندران 1 پرسپولیس تهران 1 1399/05/11 19:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پرسپولیس تهران 2 نساجی مازندران 1 1397/06/21 20:30 آزادی
week 21 نساجی مازندران 1 پرسپولیس تهران 1 1397/12/17 16:00