لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 گل گهر سیرجان 1 استقلال تهران 1 1402/10/03 15:00
week 29 استقلال تهران 1 گل گهر سیرجان 0 1403/03/08 20:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 گل گهر سیرجان 1 استقلال تهران 2 1401/07/09 18:30
week 22 استقلال تهران 2 گل گهر سیرجان 1 1401/12/15
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 گل گهر سیرجان 0 استقلال تهران 3 1400/09/03 16:00
week 21 استقلال تهران 2 گل گهر سیرجان 1 1400/12/15 17:30
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال تهران 2 گل گهر سیرجان 1 1400/05/13 19:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 گل گهر سیرجان 1 استقلال تهران 2 1399/10/10 16:20
week 24 استقلال تهران 2 گل گهر سیرجان 0 1400/04/04 21:50
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال تهران 2 گل گهر سیرجان 1 1398/07/12 16:00
week 21 گل گهر سیرجان 1 استقلال تهران 0 1398/12/08 16:00
لیگ 96972
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week گل گهر سیرجان 1 استقلال تهران 2 1396/06/17 17:45