لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 گل گهر سیرجان 3 سپاهان اصفهان 1 1402/07/04 20:45
week 21 سپاهان اصفهان 2 گل گهر سیرجان 0 1402/12/28 18:45
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 گل گهر سیرجان 2 سپاهان اصفهان 2 1401/06/04 21:30
week 18 سپاهان اصفهان 4 گل گهر سیرجان 1 1401/11/12
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 گل گهر سیرجان 0 سپاهان اصفهان 3 1400/09/13 15:00
week 23 سپاهان اصفهان 0 گل گهر سیرجان 0 1400/12/26 17:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 گل گهر سیرجان 3 سپاهان اصفهان 1 1399/08/17 16:20
week 16 سپاهان اصفهان 1 گل گهر سیرجان 0 1399/12/11 15:45
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 گل گهر سیرجان 0 سپاهان اصفهان 2 1398/07/29 16:30
week 22 سپاهان اصفهان 2 گل گهر سیرجان 0 1399/04/09 20:45
لیگ 93941
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week گل گهر سیرجان 1 سپاهان اصفهان 0 1393/07/26 14:00