لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سپاهان اصفهان 4 مس رفسنجان 1 1402/09/18 15:00
week 27 مس رفسنجان 1 سپاهان اصفهان 1 1403/02/22 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 مس رفسنجان 0 سپاهان اصفهان 0 1401/08/06 16:30
week 26 سپاهان اصفهان 2 مس رفسنجان 0 1402/01/26
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سپاهان اصفهان 2 مس رفسنجان 0 1400/07/27 18:00
week 16 مس رفسنجان 3 سپاهان اصفهان 1 1400/11/02 15:00
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week سپاهان اصفهان 2 مس رفسنجان 1 1399/12/22 17:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس رفسنجان 1 سپاهان اصفهان 2 1399/10/02 15:00
week 23 سپاهان اصفهان 5 مس رفسنجان 1 1400/02/26 18:15