لیگ 140004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week مس رفسنجان 1 پدیده مشهد 0 1400/10/28 14:00
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 مس رفسنجان 3 پدیده مشهد 0 1400/08/02 16:00
week 17 پدیده مشهد 1 مس رفسنجان 3 1400/11/23 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پدیده مشهد 0 مس رفسنجان 1 1399/11/16 15:00
week 29 مس رفسنجان 2 پدیده مشهد 1 1400/05/03 21:15