لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 پدیده مشهد 0 نفت مسجد سلیمان 1 1400/08/08 18:00
week 18 نفت مسجد سلیمان 0 پدیده مشهد 1 1400/11/29 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 نفت مسجد سلیمان 3 پدیده مشهد 1 1399/10/23 14:30
week 26 پدیده مشهد 1 نفت مسجد سلیمان 0 1400/04/15 20:30
لیگ 98992
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week پدیده مشهد 0 نفت مسجد سلیمان 1 1398/07/24 16:20
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 نفت مسجد سلیمان 1 پدیده مشهد 1 1398/07/03 18:30
week 20 پدیده مشهد 2 نفت مسجد سلیمان 1 1398/12/04 15:30