لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 آلومينيوم اراک 0 گل گهر سیرجان 0 1402/09/28 15:00
week 28 گل گهر سیرجان 2 آلومينيوم اراک 3 1403/03/04 19:45
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 آلومينيوم اراک 0 گل گهر سیرجان 0 1401/10/26 15:00
week 28 گل گهر سیرجان 0 آلومينيوم اراک 1 1402/02/16
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 آلومينيوم اراک 0 گل گهر سیرجان 0 1400/10/03 15:00
week 26 گل گهر سیرجان 2 آلومينيوم اراک 0 1401/02/19 20:00
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week گل گهر سیرجان 3 آلومينيوم اراک 1 1400/04/24 20:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 آلومينيوم اراک 0 گل گهر سیرجان 0 1399/10/26 15:00
week 26 گل گهر سیرجان 2 آلومينيوم اراک 1 1400/04/15 20:20
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 29 گل گهر سیرجان 1 آلومينيوم اراک 1 1397/01/09 16:00
week 12 آلومينيوم اراک 0 گل گهر سیرجان 1 1396/08/16
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 گل گهر سیرجان 3 آلومينيوم اراک 2 1395/09/03
week 32 آلومينيوم اراک 1 گل گهر سیرجان 1 1396/01/28
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 گل گهر سیرجان 1 آلومينيوم اراک 0 1394/06/25
week 25 آلومينيوم اراک 0 گل گهر سیرجان 0 1394/11/19