لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 ذوب آهن اصفهان 0 گل گهر سیرجان 0 1402/10/13 15:00
week 30 گل گهر سیرجان 1 ذوب آهن اصفهان 2 1403/03/12 19:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 گل گهر سیرجان 1 ذوب آهن اصفهان 0 1401/07/29 17:00
week 25 ذوب آهن اصفهان 1 گل گهر سیرجان 0 1402/01/18
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 ذوب آهن اصفهان 0 گل گهر سیرجان 0 1400/10/23 15:00
week 30 گل گهر سیرجان 3 ذوب آهن اصفهان 2 1401/03/12 20:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ذوب آهن اصفهان 1 گل گهر سیرجان 1 1399/10/04 16:30
week 23 گل گهر سیرجان 1 ذوب آهن اصفهان 0 1400/02/24 17:55
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 گل گهر سیرجان 0 ذوب آهن اصفهان 0 1398/09/23 16:00
week 30 ذوب آهن اصفهان 2 گل گهر سیرجان 3 1399/05/30 20:45