لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نفت مسجد سلیمان 0 مس رفسنجان 0 1401/07/29 17:00
week 25 مس رفسنجان 1 نفت مسجد سلیمان 0 1402/01/17
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نفت مسجد سلیمان 0 مس رفسنجان 1 1400/09/03 17:00
week 21 مس رفسنجان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1400/12/15 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 مس رفسنجان 2 نفت مسجد سلیمان 0 1399/09/22 15:00
week 21 نفت مسجد سلیمان 1 مس رفسنجان 0 1400/02/02 21:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 34 نفت مسجد سلیمان 2 مس رفسنجان 2 1397/02/09 17:00
week 17 مس رفسنجان 1 نفت مسجد سلیمان 1 1396/09/18
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 نفت مسجد سلیمان 0 مس رفسنجان 0 1395/06/12
week 22 مس رفسنجان 1 نفت مسجد سلیمان 1 1395/11/12
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 نفت مسجد سلیمان 1 مس رفسنجان 1 1394/08/25
week 34 مس رفسنجان 2 نفت مسجد سلیمان 1 1395/01/30