لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سايپـا تهران 0 مس رفسنجان 0 1399/09/17 15:00
week 20 مس رفسنجان 1 سايپـا تهران 0 1400/01/22 18:30