لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سپاهان اصفهان 4 نفت مسجد سلیمان 0 1401/10/03 15:00
week 28 نفت مسجد سلیمان 0 سپاهان اصفهان 2 1402/02/15
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 نفت مسجد سلیمان 0 سپاهان اصفهان 3 1400/08/02 16:00
week 17 سپاهان اصفهان 4 نفت مسجد سلیمان 1 1400/11/23 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 نفت مسجد سلیمان 3 سپاهان اصفهان 1 1399/09/16 15:00
week 20 سپاهان اصفهان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1400/01/23 17:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپاهان اصفهان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1398/06/29 19:30
week 19 نفت مسجد سلیمان 0 سپاهان اصفهان 0 1398/11/17 16:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 نفت مسجد سلیمان 0 سپاهان اصفهان 2 1397/07/05 20:30
week 23 سپاهان اصفهان 1 نفت مسجد سلیمان 0 1398/01/11 17:45
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سپاهان اصفهان 1 نفت مسجد سلیمان 0 1393/08/15 15:15
week 29 نفت مسجد سلیمان 1 سپاهان اصفهان 3 1394/02/20 18:00