لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 تراکتور تبریز 1 مس رفسنجان 0 1402/06/06 20:00
week 19 مس رفسنجان 1 تراکتور تبریز 1 1402/12/18 15:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس رفسنجان 1 تراکتور تبریز 0 1401/07/15 18:00
week 23 تراکتور تبریز 0 مس رفسنجان 1 1401/12/20
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 مس رفسنجان 3 تراکتور تبریز 2 1400/09/19 15:00
week 24 تراکتور تبریز 1 مس رفسنجان 0 1401/01/14 20:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس رفسنجان 0 تراکتور تبریز 1 1399/09/12 16:10
week 19 تراکتور تبریز 0 مس رفسنجان 0 1400/01/14 17:00