لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1399/09/05 16:15
week 18 ماشین سازی تبریز 0 استقلال تهران 2 1399/12/27 16:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 ماشین سازی تبریز 1 استقلال تهران 0 1398/06/01 18:00
week 16 استقلال تهران 1 ماشین سازی تبریز 2 1398/09/28 17:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ماشین سازی تبریز 0 استقلال تهران 0 1397/08/14 15:00
week 26 استقلال تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1398/01/28 20:15
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال تهران 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/21 18:45 آزادی
week 20 ماشین سازی تبریز 0 استقلال تهران 3 1395/11/13 17:00 یادگار امام