لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 نساجی مازندران 2 پدیده مشهد 0 1400/09/14 15:00
week 23 پدیده مشهد 1 نساجی مازندران 1 1400/12/27 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پدیده مشهد 1 نساجی مازندران 0 1399/11/01 15:00
week 27 نساجی مازندران 1 پدیده مشهد 0 1400/04/22 21:00
لیگ 98992
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نساجی مازندران 0 پدیده مشهد 1 1398/07/07 15:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 نساجی مازندران 0 پدیده مشهد 0 1398/09/22 15:00
week 30 پدیده مشهد 0 نساجی مازندران 0 1399/05/30 20:45