لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 صنعت نفت آبادان 1 پيکان تهران 1 1402/06/01 21:00
week 18 پيکان تهران 2 صنعت نفت آبادان 2 1402/12/09 15:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 صنعت نفت آبادان 1 پيکان تهران 1 1401/08/05 17:00
week 26 پيکان تهران 0 صنعت نفت آبادان 0 1402/01/26
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 صنعت نفت آبادان 0 پيکان تهران 0 1400/09/13 16:00
week 23 پيکان تهران 0 صنعت نفت آبادان 0 1400/12/27 16:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 صنعت نفت آبادان 2 پيکان تهران 1 1399/08/27 16:40
week 16 پيکان تهران 2 صنعت نفت آبادان 0 1399/12/11 15:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 صنعت نفت آبادان 3 پيکان تهران 2 1398/09/14 16:15
week 28 پيکان تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1399/05/20 20:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 صنعت نفت آبادان 0 پيکان تهران 3 1397/06/30 19:30 تختی
week 22 پيکان تهران 1 صنعت نفت آبادان 1 1397/12/26 16:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پيکان تهران 1 صنعت نفت آبادان 1 1396/08/24 15:15 شهدا
week 27 صنعت نفت آبادان 1 پيکان تهران 0 1397/01/16 19:00 تختی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پيکان تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1395/07/23 15:45 شهدا
week 23 صنعت نفت آبادان 1 پيکان تهران 0 1395/12/13 16:30 تختی
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 33 پيکان تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1395/01/23
week 14 صنعت نفت آبادان 2 پيکان تهران 2 1394/08/18
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 پيکان تهران 0 صنعت نفت آبادان 0 1391/09/13
week 34 صنعت نفت آبادان 2 پيکان تهران 0 1392/02/20
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 پيکان تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1389/08/07
week 30 صنعت نفت آبادان 2 پيکان تهران 1 1390/01/26
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 پيکان تهران 0 صنعت نفت آبادان 0 1386/07/05
week 24 صنعت نفت آبادان 2 پيکان تهران 1 1386/12/15
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 صنعت نفت آبادان 0 پيکان تهران 0 1381/09/14
week 19 پيکان تهران 1 صنعت نفت آبادان 2