لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پدیده مشهد 0 استقلال تهران 3 1400/10/03 15:00
week 26 استقلال تهران 1 پدیده مشهد 0 1401/02/19 20:40
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پدیده مشهد 0 استقلال تهران 2 1399/09/23 15:45
week 21 استقلال تهران 2 پدیده مشهد 0 1400/03/31 19:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال تهران 1 پدیده مشهد 0 1398/09/14 15:00
week 28 پدیده مشهد 2 استقلال تهران 2 1399/05/16 20:00