لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ماشین سازی تبریز 0 نفت مسجد سلیمان 1 1399/10/05 14:00
week 23 نفت مسجد سلیمان 1 ماشین سازی تبریز 0 1400/02/26 19:25
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ماشین سازی تبریز 0 نفت مسجد سلیمان 0 1398/08/03 16:00
week 23 نفت مسجد سلیمان 1 ماشین سازی تبریز 0 1399/04/15 21:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ماشین سازی تبریز 1 نفت مسجد سلیمان 1 1397/07/27 16:00
week 24 نفت مسجد سلیمان 1 ماشین سازی تبریز 1 1398/01/15 16:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 نفت مسجد سلیمان 3 ماشین سازی تبریز 0 1396/05/16
week 18 ماشین سازی تبریز 0 نفت مسجد سلیمان 0 1396/10/17
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 33 نفت مسجد سلیمان 1 ماشین سازی تبریز 2 1395/01/23
week 14 ماشین سازی تبریز 3 نفت مسجد سلیمان 1 1394/08/18