لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال تهران 2 پارس جنوبي جم 0 1398/08/03 19:00
week 23 پارس جنوبي جم 0 استقلال تهران 2 1399/05/06 20:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پارس جنوبي جم 1 استقلال تهران 0 1397/05/25 20:30 تختی
week 19 استقلال تهران 2 پارس جنوبي جم 0 1397/12/01 18:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پارس جنوبي جم 2 استقلال تهران 0 1396/06/24 20:00 تختی
week 21 استقلال تهران 4 پارس جنوبي جم 0 1396/11/05 15:30 آزادی