لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 تراکتور تبریز 3 نساجی مازندران 0 1402/08/11 16:45
week 24 نساجی مازندران 1 تراکتور تبریز 0 1403/01/31 18:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 نساجی مازندران 2 تراکتور تبریز 0 1401/10/10 15:00
week 29 تراکتور تبریز 1 نساجی مازندران 0 1402/02/22
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 تراکتور تبریز 1 نساجی مازندران 1 1400/10/23 15:00
week 30 نساجی مازندران 0 تراکتور تبریز 3
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 نساجی مازندران 1 تراکتور تبریز 1 1399/08/29 16:10
week 17 تراکتور تبریز 2 نساجی مازندران 1 1399/12/16 15:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 نساجی مازندران 0 تراکتور تبریز 4 1398/07/29 15:30
week 22 تراکتور تبریز 0 نساجی مازندران 1 1399/04/08 20:15
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 تراکتور تبریز 1 نساجی مازندران 1 1397/05/12 20:00 یادگار امام
week 17 نساجی مازندران 1 تراکتور تبریز 1 1397/11/21 17:00