لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 شاهين بوشهر 0 فولاد خوزستان 1 1398/07/12 16:00
week 21 فولاد خوزستان 1 شاهين بوشهر 0 1398/12/08 16:00
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 فولاد خوزستان 0 شاهين بوشهر 0 1390/05/11
week 18 شاهين بوشهر 1 فولاد خوزستان 2 1390/10/16
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فولاد خوزستان 1 شاهين بوشهر 0 1389/08/07
week 30 شاهين بوشهر 2 فولاد خوزستان 0 1390/01/26
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 فولاد خوزستان 0 شاهين بوشهر 0 1388/09/06
week 34 شاهين بوشهر 0 فولاد خوزستان 1 1389/02/28