لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ماشین سازی تبریز 4 شاهين بوشهر 2 1398/07/04 16:30
week 20 شاهين بوشهر 3 ماشین سازی تبریز 1 1398/11/25 16:15