لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ماشین سازی تبریز 3 سپاهان اصفهان 3 1399/10/09 15:00
week 25 سپاهان اصفهان 1 ماشین سازی تبریز 0 1400/04/10 21:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سپاهان اصفهان 1 ماشین سازی تبریز 0 1398/06/07 20:00
week 17 ماشین سازی تبریز 0 سپاهان اصفهان 0 1398/11/05 15:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 ماشین سازی تبریز 1 سپاهان اصفهان 1 1397/09/02 15:00
week 28 سپاهان اصفهان 2 ماشین سازی تبریز 0 1398/02/13 19:15
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ماشین سازی تبریز 0 سپاهان اصفهان 1 1395/06/25 17:00 اختصاصی تراکتورسازی
week 21 سپاهان اصفهان 0 ماشین سازی تبریز 3 1395/11/21 16:00 نقش جهان