لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سايپـا تهران 0 گل گهر سیرجان 1 1399/11/10 15:00
week 28 گل گهر سیرجان 1 سايپـا تهران 0 1400/04/29 21:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سايپـا تهران 0 گل گهر سیرجان 0 1398/06/08 19:00
week 17 گل گهر سیرجان 1 سايپـا تهران 1 1398/11/05 15:30