لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 نساجی مازندران 1 ماشین سازی تبریز 1 1399/10/26 15:00
week 24 ماشین سازی تبریز 0 نساجی مازندران 2 1400/04/04 19:10
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نساجی مازندران 0 ماشین سازی تبریز 0 1398/07/12 17:00
week 21 ماشین سازی تبریز 0 نساجی مازندران 3 1398/12/08 15:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نساجی مازندران 0 ماشین سازی تبریز 0 1397/08/03 16:30
week 25 ماشین سازی تبریز 0 نساجی مازندران 0 1398/01/22 18:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 ماشین سازی تبریز 1 نساجی مازندران 0 1396/08/30
week 31 نساجی مازندران 1 ماشین سازی تبریز 0 1397/01/21 16:30
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 34 ماشین سازی تبریز 1 نساجی مازندران 0 1395/01/30
week 15 نساجی مازندران 1 ماشین سازی تبریز 1 1394/08/25