لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 نساجی مازندران 4 نفت مسجد سلیمان 0 1401/07/09 15:00
week 22 نفت مسجد سلیمان 2 نساجی مازندران 2 1401/12/15
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 نساجی مازندران 1 نفت مسجد سلیمان 1 1400/10/08 14:30
week 27 نفت مسجد سلیمان 1 نساجی مازندران 1 1401/02/24 19:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 نساجی مازندران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1399/09/11 16:10
week 19 نفت مسجد سلیمان 0 نساجی مازندران 2 1400/01/14 17:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نفت مسجد سلیمان 0 نساجی مازندران 0 1398/08/17 16:45
week 25 نساجی مازندران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1399/04/27 21:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 نساجی مازندران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1397/06/01 20:15 شهید وطنی
week 20 نفت مسجد سلیمان 2 نساجی مازندران 2 1397/12/10 16:30
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 32 نفت مسجد سلیمان 0 نساجی مازندران 0 1397/01/28 17:00
week 15 نساجی مازندران 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/09/06
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 19 نفت مسجد سلیمان 0 نساجی مازندران 1 1395/10/24
week 2 نساجی مازندران 2 نفت مسجد سلیمان 1 1395/05/23
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 31 نفت مسجد سلیمان 1 نساجی مازندران 0 1395/01/09
week 12 نساجی مازندران 2 نفت مسجد سلیمان 0 1394/08/06