لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 نساجی مازندران 1 استقلال خوزستان 0 1402/09/18 15:00
week 27 استقلال خوزستان 1 نساجی مازندران 4 1403/02/24 17:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 نساجی مازندران 2 استقلال خوزستان 0 1397/08/18 15:00
week 27 استقلال خوزستان 1 نساجی مازندران 1 1398/02/05 17:30