لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال تهران 0 پدیده خراسان 0 1397/09/22 16:15
week 27 پدیده خراسان 1 استقلال تهران 0 1398/02/07 20:15
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال تهران 0 پدیده خراسان 2 1396/05/31 18:00 آزادی
week 20 پدیده خراسان 0 استقلال تهران 0 1396/10/29 15:00 ثامن الائمه
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال تهران 1 پدیده خراسان 0 1395/09/25 16:20 آزادی
week 29 پدیده خراسان 1 استقلال تهران 2 1396/02/09 18:00 ثامن الائمه
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پدیده خراسان 1 استقلال تهران 1 1394/07/24 15:00 ثامن الائمه
week 23 استقلال تهران 0 پدیده خراسان 0 1394/12/20 17:30 آزادی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پدیده خراسان 1 استقلال تهران 1 1393/07/30 15:00
week 27 استقلال تهران 0 پدیده خراسان 0 1394/02/04 19:15