لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 تراکتور تبریز 2 فولاد خوزستان 0 1402/09/04 15:00
week 26 فولاد خوزستان 0 تراکتور تبریز 2 1403/02/17 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فولاد خوزستان 3 تراکتور تبریز 2 1401/06/04 21:30
week 18 تراکتور تبریز 1 فولاد خوزستان 0 1401/11/12
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 فولاد خوزستان 0 تراکتور تبریز 0 1400/09/09 16:00
week 22 تراکتور تبریز 1 فولاد خوزستان 2 1400/12/21 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 تراکتور تبریز 0 فولاد خوزستان 0 1399/09/17 15:00
week 20 فولاد خوزستان 1 تراکتور تبریز 1 1400/03/03 20:45
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 تراکتور تبریز 1 فولاد خوزستان 0 1398/09/22 15:30
week 30 فولاد خوزستان 1 تراکتور تبریز 0 1399/05/30 20:45
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 تراکتور تبریز 1 فولاد خوزستان 2 1397/09/23 15:00
week 30 فولاد خوزستان 2 تراکتور تبریز 2 1398/02/26 21:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 تراکتور تبریز 1 فولاد خوزستان 1 1396/09/15 15:00 یادگار امام
week 30 فولاد خوزستان 0 تراکتور تبریز 1 1397/02/07 17:00 غدیر
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 تراکتور تبریز 2 فولاد خوزستان 2 1395/07/29 15:00 اختصاصی تراکتورسازی
week 24 فولاد خوزستان 0 تراکتور تبریز 0 1395/12/20 16:30 غدیر
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فولاد خوزستان 1 تراکتور تبریز 2 1394/07/24 17:10 غدیر
week 23 تراکتور تبریز 3 فولاد خوزستان 2 1394/12/20 15:30 یادگار امام
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 تراکتور تبریز 2 فولاد خوزستان 1 1393/05/09 17:30
week 16 فولاد خوزستان 3 تراکتور تبریز 2 1393/09/11 15:00
لیگ 92931
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week تراکتور تبریز 1 فولاد خوزستان 0 1392/11/15 14:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 تراکتور تبریز 2 فولاد خوزستان 2 1392/07/26 15:45
week 28 فولاد خوزستان 2 تراکتور تبریز 1 1393/01/07 17:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 فولاد خوزستان 3 تراکتور تبریز 2 1391/08/28
week 32 تراکتور تبریز 1 فولاد خوزستان 1 1392/01/26
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فولاد خوزستان 2 تراکتور تبریز 1 1390/08/27
week 30 تراکتور تبریز 2 فولاد خوزستان 0 1391/01/25
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 فولاد خوزستان 1 تراکتور تبریز 1 1389/07/23
week 28 تراکتور تبریز 1 فولاد خوزستان 1 1390/01/11
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 تراکتور تبریز 1 فولاد خوزستان 0 1388/07/03
week 25 فولاد خوزستان 1 تراکتور تبریز 1 1388/11/08