لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 تراکتور تبریز 1 پارس جنوبي جم 0 1398/07/12 18:30
week 21 پارس جنوبي جم 1 تراکتور تبریز 0 1398/12/09 17:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پارس جنوبي جم 0 تراکتور تبریز 1 1397/09/10 15:00
week 29 تراکتور تبریز 1 پارس جنوبي جم 1 1398/02/21 21:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 تراکتور تبریز 1 پارس جنوبي جم 1 1396/07/21 16:00 یادگار امام
week 24 پارس جنوبي جم 1 تراکتور تبریز 1 1396/12/05 15:30 تختی