لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 صنعت نفت آبادان 1 استقلال خوزستان 1 1402/08/06 19:30
week 23 استقلال خوزستان 2 صنعت نفت آبادان 1 1403/01/24 18:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 صنعت نفت آبادان 2 استقلال خوزستان 2 1397/05/26 20:30 تختی
week 19 استقلال خوزستان 1 صنعت نفت آبادان 1 1397/12/03 15:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 استقلال خوزستان 0 صنعت نفت آبادان 1 1396/09/14 15:00 غدیر
week 30 صنعت نفت آبادان 3 استقلال خوزستان 3 1397/02/07 18:00 تختی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 صنعت نفت آبادان 1 استقلال خوزستان 1 1395/06/25 18:45 تختی
week 21 استقلال خوزستان 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/11/21 15:30 غدیر