لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 استقلال تهران 2 پيکان تهران 1 1402/10/09 16:30
week 30 پيکان تهران 0 استقلال تهران 2 1403/03/12 19:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال تهران 0 پيکان تهران 0 1401/06/15 19:00
week 20 پيکان تهران 0 استقلال تهران 2 1401/11/24 14:00
لیگ 140004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week پيکان تهران 0 استقلال تهران 1 1400/11/19 17:00
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پيکان تهران 0 استقلال تهران 3 1400/09/18 16:00
week 24 استقلال تهران 0 پيکان تهران 0 1401/01/16 20:45
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week پيکان تهران 1 استقلال تهران 2 1399/12/21 17:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پيکان تهران 0 استقلال تهران 0 1399/09/11 16:15
week 19 استقلال تهران 0 پيکان تهران 0 1400/01/14 18:50
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پيکان تهران 2 استقلال تهران 2 1398/09/18 17:30
week 29 استقلال تهران 1 پيکان تهران 1 1399/05/25 20:45
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال تهران 0 پيکان تهران 0 1397/05/05 20:45 آزادی
week 16 پيکان تهران 0 استقلال تهران 4 1397/11/18 15:45
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پيکان تهران 0 استقلال تهران 0 1396/09/09 15:00 شهدا
week 29 استقلال تهران 3 پيکان تهران 2 1397/02/02 18:00 آزادی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1395/05/21 18:15 شهدا
week 19 استقلال تهران 3 پيکان تهران 2 1395/11/08 16:50 آزادی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 پيکان تهران 0 استقلال تهران 3 1393/06/02 19:10
week 20 استقلال تهران 1 پيکان تهران 0 1393/11/19 17:10
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال تهران 2 پيکان تهران 0 1391/09/02
week 24 پيکان تهران 0 استقلال تهران 3 1391/11/10
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال تهران 3 پيکان تهران 0 1389/05/27
week 22 پيکان تهران 1 استقلال تهران 3 1389/11/24
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 استقلال تهران 2 پيکان تهران 3 1388/09/07
week 34 پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1389/02/29
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال تهران 3 پيکان تهران 2 1387/08/06
week 29 پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1387/12/10
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پيکان تهران 3 استقلال تهران 2 1386/08/09
week 29 استقلال تهران 1 پيکان تهران 2 1387/02/08
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال تهران 0 پيکان تهران 1 1385/09/26
week 28 پيکان تهران 2 استقلال تهران 1 1386/03/03
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال تهران 2 پيکان تهران 1
week 26 پيکان تهران 0 استقلال تهران 1
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال تهران 2 پيکان تهران 1 1381/09/29
week 21 پيکان تهران 1 استقلال تهران 0 1382/02/16