لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 فولاد خوزستان 1 نفت تهران 1 1396/05/12 20:45 غدیر
week 17 نفت تهران 1 فولاد خوزستان 2 1396/10/08 15:00 تختی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 فولاد خوزستان 4 نفت تهران 2 1395/09/11 16:40 غدیر
week 27 نفت تهران 2 فولاد خوزستان 2 1396/01/25 18:00 تختی
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 فولاد خوزستان 1 نفت تهران 2 1394/09/22 15:30 غدیر
week 29 نفت تهران 2 فولاد خوزستان 1 1395/02/19 18:00 تختی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فولاد خوزستان 2 نفت تهران 2 1393/07/04 17:30
week 25 نفت تهران 0 فولاد خوزستان 1 1394/01/23 17:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 فولاد خوزستان 0 نفت تهران 2 1392/07/11 17:20
week 27 نفت تهران 1 فولاد خوزستان 1 1392/11/27 15:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 فولاد خوزستان 3 نفت تهران 1 1391/09/13
week 34 نفت تهران 0 فولاد خوزستان 0 1392/02/20
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فولاد خوزستان 2 نفت تهران 1 1390/05/21
week 20 نفت تهران 1 فولاد خوزستان 3 1390/10/25
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 نفت تهران 0 فولاد خوزستان 3 1389/05/22
week 21 فولاد خوزستان 2 نفت تهران 1 1389/11/16