لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سايپـا تهران 1 صنعت نفت آبادان 1 1399/10/09 15:20
week 24 صنعت نفت آبادان 1 سايپـا تهران 0 1400/04/04 20:50
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 صنعت نفت آبادان 1 سايپـا تهران 0 1398/07/12 17:15
week 21 سايپـا تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1398/12/09 15:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 صنعت نفت آبادان 2 سايپـا تهران 1 1397/09/23 15:00
week 30 سايپـا تهران 0 صنعت نفت آبادان 3 1398/02/26 21:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سايپـا تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1396/05/12 20:30 پاس قوامین
week 17 صنعت نفت آبادان 3 سايپـا تهران 0 1396/10/08 16:45 تختی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 صنعت نفت آبادان 0 سايپـا تهران 1 1395/09/18 15:30 تختی
week 28 سايپـا تهران 0 صنعت نفت آبادان 2 1396/01/31 17:45 پاس قوامین
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سايپـا تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1391/08/05
week 30 صنعت نفت آبادان 0 سايپـا تهران 3 1391/12/27
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 صنعت نفت آبادان 0 سايپـا تهران 4 1390/09/28
week 34 سايپـا تهران 2 صنعت نفت آبادان 2 1391/02/22
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 صنعت نفت آبادان 1 سايپـا تهران 0 1389/05/10
week 19 سايپـا تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1389/09/28
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 صنعت نفت آبادان 2 سايپـا تهران 0 1386/07/27
week 27 سايپـا تهران 0 صنعت نفت آبادان 2 1387/01/25
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سايپـا تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1381/09/21
week 20 صنعت نفت آبادان 1 سايپـا تهران 2 1382/02/05