لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 تراکتور تبریز 2 پيکان تهران 0 1402/09/27 15:30
week 28 پيکان تهران 0 تراکتور تبریز 0 1403/03/04 19:45
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پيکان تهران 0 تراکتور تبریز 1 1401/09/29 15:00
week 27 تراکتور تبریز 1 پيکان تهران 0 1402/02/03
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 تراکتور تبریز 1 پيکان تهران 2 1400/08/14 16:00
week 19 پيکان تهران 0 تراکتور تبریز 0 1400/12/04 16:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 تراکتور تبریز 3 پيکان تهران 1 1399/09/28 15:15
week 22 پيکان تهران 1 تراکتور تبریز 1 1400/02/19 21:20
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پيکان تهران 2 تراکتور تبریز 3 1398/10/07 15:00
week 27 تراکتور تبریز 0 پيکان تهران 0 1399/05/10 20:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پيکان تهران 1 تراکتور تبریز 2 1397/08/11 15:30
week 26 تراکتور تبریز 0 پيکان تهران 1 1398/01/30 17:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 پيکان تهران 2 تراکتور تبریز 1 1396/07/27 15:45 شهدا
week 25 تراکتور تبریز 0 پيکان تهران 1 1396/12/10 15:00 یادگار امام
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 تراکتور تبریز 3 پيکان تهران 1 1395/05/17 18:00 اختصاصی تراکتورسازی
week 18 پيکان تهران 0 تراکتور تبریز 1 1395/11/03 15:45 شهدا
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 تراکتور تبریز 1 پيکان تهران 2 1393/07/30 17:00
week 27 پيکان تهران 0 تراکتور تبریز 2 1394/02/06 17:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 پيکان تهران 1 تراکتور تبریز 1 1391/05/04
week 19 تراکتور تبریز 1 پيکان تهران 0 1391/10/11
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 تراکتور تبریز 2 پيکان تهران 1 1389/08/13
week 31 پيکان تهران 1 تراکتور تبریز 2 1390/02/02
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 پيکان تهران 1 تراکتور تبریز 0 1388/06/16
week 22 تراکتور تبریز 1 پيکان تهران 0 1388/10/20