لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال خوزستان 1 سپاهان اصفهان 3 1402/09/02 16:00
week 26 سپاهان اصفهان 1 استقلال خوزستان 1 1403/02/17 17:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 استقلال خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1397/09/24 15:00
week 30 سپاهان اصفهان 2 استقلال خوزستان 0 1398/02/26 21:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سپاهان اصفهان 1 استقلال خوزستان 1 1396/09/09 15:15 نقش جهان
week 29 استقلال خوزستان 3 سپاهان اصفهان 2 1397/02/02 18:00 غدیر
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 1 1395/05/16 20:30 ذوب آهن فولادشهر
week 18 استقلال خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1395/11/04 14:45 غدیر
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سپاهان اصفهان 1 استقلال خوزستان 0 1394/05/08 19:35 ذوب آهن فولادشهر
week 16 استقلال خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1394/10/05 15:00 غدیر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 2 1393/08/09 15:30
week 28 استقلال خوزستان 1 سپاهان اصفهان 3 1394/02/11 18:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال خوزستان 0 سپاهان اصفهان 2 1392/06/22 18:45
week 24 سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 1 1392/11/06 14:30