لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 ذوب آهن اصفهان 0 فولاد خوزستان 0 1402/09/28 16:30
week 28 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 0 1403/03/04 19:45
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1401/10/03 17:00
week 28 ذوب آهن اصفهان 2 فولاد خوزستان 0 1402/02/15
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ذوب آهن اصفهان 0 فولاد خوزستان 1 1400/09/03 17:00
week 21 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 2 1400/12/15 16:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 ذوب آهن اصفهان 2 فولاد خوزستان 2 1399/08/16 16:30
week 16 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 0 1399/12/11 17:35
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 0 1398/09/03 17:30
week 26 فولاد خوزستان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1399/05/02 21:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1397/09/07 15:30
week 29 ذوب آهن اصفهان 3 فولاد خوزستان 1 1398/02/21 21:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 ذوب آهن اصفهان 0 فولاد خوزستان 1 1396/09/04 15:15 پاس قوامین
week 28 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1397/01/23 17:00 غدیر
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 2 1395/05/15 20:30 غدیر
week 18 ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 0 1395/11/04 15:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 3 1394/06/24 18:45 غدیر
week 21 ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1394/11/29 16:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 ذوب آهن اصفهان 0 فولاد خوزستان 1 1393/07/30 16:50
week 27 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 2 1394/02/06 18:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 0 1392/06/14 19:00
week 23 ذوب آهن اصفهان 0 فولاد خوزستان 0 1392/10/26 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ذوب آهن اصفهان 2 فولاد خوزستان 1 1391/06/25
week 25 فولاد خوزستان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1391/11/20
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 0 1390/05/26
week 21 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 1 1390/10/29
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 فولاد خوزستان 2 ذوب آهن اصفهان 2 1389/08/30
week 32 ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1390/02/08
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 0 1388/08/16
week 33 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1389/02/16
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 ذوب آهن اصفهان 2 فولاد خوزستان 2 1387/09/11
week 34 فولاد خوزستان 4 ذوب آهن اصفهان 1 1388/02/06
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ذوب آهن اصفهان 3 فولاد خوزستان 0 1385/08/03
week 22 فولاد خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1385/12/17
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ذوب آهن اصفهان 3 فولاد خوزستان 1 1384/08/12
week 25 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 0 1384/12/21
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 1 1383/07/03
week 18 ذوب آهن اصفهان 2 فولاد خوزستان 0
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 1 1381/10/27
week 25 ذوب آهن اصفهان 2 فولاد خوزستان 1 1382/03/26