لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سايپـا تهران 4 ماشین سازی تبریز 0 1400/10/22 14:00
week 31 ماشین سازی تبریز 3 سايپـا تهران 3 1401/03/01 19:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سايپـا تهران 0 ماشین سازی تبریز 0 1399/09/28 15:00
week 22 ماشین سازی تبریز 2 سايپـا تهران 2 1400/02/18 21:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 ماشین سازی تبریز 1 سايپـا تهران 0 1398/09/07 15:30
week 27 سايپـا تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1399/05/10 20:45
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سايپـا تهران 0 ماشین سازی تبریز 0 1397/08/23 15:00
week 27 ماشین سازی تبریز 0 سايپـا تهران 0 1398/02/05 16:00
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 ماشین سازی تبریز 3 سايپـا تهران 3 1395/10/19 14:00 اختصاصی تراکتورسازی
week 30 سايپـا تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1396/02/14 18:00 پاس قوامین