لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فولاد خوزستان 1 استقلال خوزستان 0 1402/07/05 20:45
week 21 استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 0 1402/12/28 19:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فولاد خوزستان 0 استقلال خوزستان 0 1397/08/04 17:00
week 25 استقلال خوزستان 1 فولاد خوزستان 3 1398/01/22 17:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فولاد خوزستان 1 استقلال خوزستان 1 1396/07/04 17:30 غدیر
week 23 استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 0 1396/11/20 15:00 غدیر
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 1 1395/09/19 15:00 غدیر
week 28 فولاد خوزستان 1 استقلال خوزستان 3 1396/01/31 17:45 غدیر
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فولاد خوزستان 0 استقلال خوزستان 2 1394/05/23 19:20 غدیر
week 18 استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 1 1394/11/09 15:00 غدیر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فولاد خوزستان 1 استقلال خوزستان 0 1393/05/28 19:25
week 19 استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 3 1393/11/17 17:15
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فولاد خوزستان 3 استقلال خوزستان 2 1392/06/01 20:15
week 21 استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 2 1392/10/13 15:00