لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 تراکتور تبریز 2 صباي قم 1 1395/09/05 14:30 اختصاصی تراکتورسازی
week 26 صباي قم 3 تراکتور تبریز 0 1396/01/18 17:15 یادگار امام
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 صباي قم 2 تراکتور تبریز 1 1394/08/09 15:30 یادگار امام
week 26 تراکتور تبریز 1 صباي قم 1 1395/01/26 18:00 یادگار امام
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 تراکتور تبریز 4 صباي قم 2 1393/06/02 18:00
week 20 صباي قم 2 تراکتور تبریز 3 1393/11/24 15:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 صباي قم 1 تراکتور تبریز 3 1392/06/14 18:45
week 23 تراکتور تبریز 1 صباي قم 1 1392/10/26 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 تراکتور تبریز 0 صباي قم 0 1391/06/08
week 24 صباي قم 0 تراکتور تبریز 0 1391/11/10
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 تراکتور تبریز 2 صباي قم 3 1390/05/11
week 18 صباي قم 2 تراکتور تبریز 2 1390/10/16
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 صباي قم 0 تراکتور تبریز 0 1389/08/20
week 32 تراکتور تبریز 1 صباي قم 2 1390/02/11
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 صباي قم 2 تراکتور تبریز 1 1388/05/16
week 18 تراکتور تبریز 3 صباي قم 1 1388/09/13