لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپاهان اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1399/09/11 16:20
week 19 سايپـا تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1400/01/16 16:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سپاهان اصفهان 0 سايپـا تهران 0 1398/08/03 16:45
week 23 سايپـا تهران 0 سپاهان اصفهان 0 1399/04/15 21:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سپاهان اصفهان 3 سايپـا تهران 0 1397/08/18 16:30
week 26 سايپـا تهران 2 سپاهان اصفهان 5 1398/01/29 19:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سپاهان اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1396/05/06 20:30 نقش جهان
week 16 سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1396/10/01 16:20 پاس قوامین
لیگ 95962
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week سپاهان اصفهان 2 سايپـا تهران 0 1395/09/30 13:30
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1395/08/06 16:40 پاس قوامین
week 25 سپاهان اصفهان 3 سايپـا تهران 1 1396/01/12 17:00 نقش جهان
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سايپـا تهران 0 سپاهان اصفهان 2 1394/06/03 19:10 پاس قوامین
week 20 سپاهان اصفهان 1 سايپـا تهران 2 1394/11/23 15:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 سايپـا تهران 2 سپاهان اصفهان 2 1393/08/30 15:00
week 30 سپاهان اصفهان 2 سايپـا تهران 0 1394/02/25 19:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سايپـا تهران 0 سپاهان اصفهان 0 1392/07/26 15:45
week 28 سپاهان اصفهان 2 سايپـا تهران 2 1393/01/07 17:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سپاهان اصفهان 0 سايپـا تهران 2 1391/05/28
week 22 سايپـا تهران 0 سپاهان اصفهان 3 1391/10/29
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سايپـا تهران 0 سپاهان اصفهان 4 1390/07/10
week 26 سپاهان اصفهان 2 سايپـا تهران 1 1390/11/25
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 سپاهان اصفهان 4 سايپـا تهران 1 1389/09/13
week 34 سايپـا تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1390/02/30
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سايپـا تهران 2 سپاهان اصفهان 2 1388/07/09
week 26 سپاهان اصفهان 5 سايپـا تهران 1 1388/11/13
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1387/07/26
week 22 سپاهان اصفهان 2 سايپـا تهران 0 1387/10/27
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 0 1386/10/05
week 30 سپاهان اصفهان 0 سايپـا تهران 1 1387/02/11
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سايپـا تهران 4 سپاهان اصفهان 2 1385/08/16
week 24 سپاهان اصفهان 1 سايپـا تهران 0 1386/01/15
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سپاهان اصفهان 0 سايپـا تهران 1 1384/09/25
week 29 سايپـا تهران 2 سپاهان اصفهان 2 1385/01/27
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سپاهان اصفهان 1 سايپـا تهران 4 1383/06/24
week 16 سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 2
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سپاهان اصفهان 3 سايپـا تهران 0 1381/09/29
week 21 سايپـا تهران 0 سپاهان اصفهان 0 1382/02/17