لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال تهران 0 سايپـا تهران 1 1399/11/04 16:45
week 27 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 2 1400/04/19 19:50
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 4 1398/07/29 16:45
week 22 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 1 1399/04/09 21:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سايپـا تهران 1 استقلال تهران 2 1397/07/27 15:00
week 24 استقلال تهران 0 سايپـا تهران 0 1398/01/14 17:45
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سايپـا تهران 1 استقلال تهران 0 1396/05/26 20:45 تختی
week 19 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 1 1396/10/22 16:35 آزادی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/07/30 16:45 آزادی
week 24 سايپـا تهران 1 استقلال تهران 2 1395/12/18 17:30 آزادی
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 1 1394/09/09 17:30 آزادی
week 28 سايپـا تهران 1 استقلال تهران 2 1395/02/09 18:00 تختی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 استقلال تهران 3 سايپـا تهران 2 1393/05/28 19:15
week 19 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 1 1393/11/15 15:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 1 1392/08/12 15:00
week 26 استقلال تهران 2 سايپـا تهران 0 1392/11/20 17:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سايپـا تهران 2 استقلال تهران 1 1391/05/04
week 19 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 0 1391/10/11
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 0 1390/07/04
week 25 سايپـا تهران 2 استقلال تهران 2 1390/11/17
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال تهران 3 سايپـا تهران 2 1389/06/26
week 26 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 0 1389/12/19
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال تهران 2 سايپـا تهران 1 1386/06/16
week 22 سايپـا تهران 1 استقلال تهران 1 1388/10/20
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 2 1387/09/09
week 33 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 1 1388/01/27
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 2 1386/06/23
week 22 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 0 1386/12/03
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سايپـا تهران 3 استقلال تهران 1 1385/10/10
week 29 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 2 1386/02/30
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 0 1384/08/07
week 24 استقلال تهران 0 سايپـا تهران 0 1384/12/13
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 0
week 29 استقلال تهران 4 سايپـا تهران 3
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سايپـا تهران 2 استقلال تهران 1 1381/10/05
week 22 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 3 1382/02/21